08/02/2022 – Ισόχρονη Συνεπιμέλεια Πρωτοδικείο Πατρών

08/02/2022 – Ισόχρονη Συμεπιμέλεια Μον. Πρωτ. Πατρών 73/2022

δημοσίευση Τρ.Νομ.Πληρ. ΝΟΜΟΣ – περίληψη απόφασης :

Αγωγή γονέα για τροποποίηση μεταρρύθμισης συμφωνίας περί άσκησης επιμέλειας ανηλίκων τέκνων, ανάθεσης συνεπιμέλειας αυτών στους δύο γονείς τους και εφαρμογής του συστήματος της εναλλασσόμενης κατοικίας των τέκνων. Πρόσθετο αίτημα ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας του με τα τέκνα όσο αυτά διαβιούν με την εναγόμενη. Γονική μέριμνα ανηλίκου υπό την ισχύ του Ν. 4800/2021. Χρονική έναρξης ισχύος του άνω νόμου. Κύρος συμφωνιών για διαφορετική κατανομή της γονικής μέριμνας ανηλίκων που συνήφθησαν προ της έναρξης ισχύος του. Επί διαζυγίου ή ακύρωσης του γάμου άλλως επί διακοπής εγγάμου συμβιώσεως και χωριστής διαμονής των γονέων, η άσκηση της γονικής μέριμνας των ανηλίκων τέκνων τους ασκείται εξ ίσου από αυτούς. Εξειδίκευση της εξίσου ενάσκησης της γονικής μέριμνας που μπορεί να τροποποιηθεί διά σχετικής συμφωνίας των γονέων. Ειδικότερο περιεχόμενο γονικής μέριμνας που περιλαμβάνει και την επιμέλεια του προσώπου των ανήλικων τέκνων. Ειδικότερες εκφάνσεις του δικαιώματος επιμέλειας. Επί διαφωνίας των γονέων για τον τρόπο άσκησης της γονικής μέριμνας και επιμέλειας των τέκνων, καθορίζονται από το δικαστήριο με βάση το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου. Έννοια βέλτιστου συμφέροντος του τέκνου. Κριτήρια που συνεκτιμώνται για την διακρίβωση αυτού όπως οι ιδιαίτεροι δεσμοί που έχει αναπτύξει με έναν από τους γονείς του αλλά και η εκπεφρασμένη βούληση του τέκνου αν φέρει την πνευματική διαύγεια προς τούτο. Λόγοι ανάθεσης της επιμέλειας του τέκνου αποκλειστικά σε έναν εκ των γονέων. Δεν συνιστούν τέτοιο οι σχετικές διαφωνίες μεταξύ των γονέων. Διάκριση μεταξύ χρονικής κατανομής της άσκησης της επιμέλειας μεταξύ των γονέων και της εναλλασσόμενης διαμονής (κατοικίας) του τέκνου. Βασικά στοιχεία εκάστης των άνω ρυθμίσεων που μπορούν να διαταχθούν από το δικαστήριο στα πλαίσια εξουσίας εξειδίκευσης του τρόπου άσκησής της γονικής μέριμνας στα κατ’ ιδίαν θέματα μεταξύ των γονέων. Δέχεται εν μέρει αγωγή.

Περισσότερα:
Μον Πρωτ Πατρ 73-2022

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.