Σχόλια της Διευθύνουσας Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Σχόλια της Διευθύνουσας Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (CDDH) σχετικά με τη Σύσταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 2079 (2015) «Εφαρμογή αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων»

 

CDDH: 84η συνάντηση – 7/11 Δεκεμβρίου 2015 CDDH (2015) R84

  1. Η διευθύνουσα επιτροπή για τα ανθρώπινα δικαιώματα (CDDH) λαμβάνοντας υπόψη την Σύσταση της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης 2079 (2015) σχετικά με την «Εφαρμογή αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» , καλεί την Επιτροπή Υπουργών να χρησιμοποιήσει όλα τα διαθέσιμα μέσα ώστε να εκπληρώσει αποτελεσματικά το καθήκον της εποπτείας της εκτέλεσης των αποφάσεων του Δικαστηρίου. Το CDDH επιβεβαιώνει ότι η πλήρης και άμεση εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων, σύμφωνα με την υποχρέωση που ορίζεται στο άρθρο 46 της Σύμβασης, είναι ουσιώδης για την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματός της.
  2. Η CDDH υπενθυμίζει τις προηγούμενες συνεισφορές της σχετικά τόσο με τις διαδικασίες εκτέλεσης όσο και εποπτείας1 και παραπέμπει στους σχετικούς προβληματισμούς, στην έκθεσή της, για το μακροπρόθεσμο μέλλον του συστήματος της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα.2

Σύσταση 2079 (2015)

Εφαρμογή αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων

Δικαιωμάτων

Κοινοβουλευτική Συνέλευση

  1. Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση, αναφερόμενη στο Ψήφισμά 2075 (2015) σχετικά με την εφαρμογή αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, παροτρύνει εντόνως την Επιτροπή Υπουργών να κάνει χρήση όλων των διαθέσιμων μέσων για την αποτελεσματική εκπλήρωση των καθηκόντων της που σχετίζονται με την εποπτεία της εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων («το Δικαστήριο»). Επομένως καλεί την Επιτροπή Υπουργών σε:

1.1. λήψη αυστηρότερων μέτρων σε περίπτωση διασταλτικής ή / και συνεχούς μη συμμόρφωσης με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που προβλέπονται στο άρθρο 46, παράγραφοι 3, 4 και 5, της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (ETS No. 5) ·

1.2. εξέταση ενδεχόμενου λήψης πρόσθετων μέτρων για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εποπτείας του σε εκτέλεση αποφάσεων ·

1.3. συμμετοχή, σε μεγαλύτερο βαθμό, με τους προσφεύγοντες, την κοινωνία των πολιτών, τους εθνικούς οργανισμούς για τα ανθρώπινα δικαιώματα και

άλλους διεθνείς διακυβερνητικούς οργανισμούς στη διαδικασία εφαρμογής κρίσεων του Δικαστηρίου

1.4. διασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας αυτής της διαδικασίας.

  1. Επιπλέον, ανεξάρτητα από τις παραπάνω προτάσεις, η Συνέλευση συνιστά η Επιτροπή Υπουργών:

2.1. να συνεχίσει να εφαρμόζει τη Διακήρυξη των Βρυξελλών που εγκρίθηκε στις 27 Μαρτίου 2015 από τη Διάσκεψη Υψηλού Επιπέδου για την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, την Κοινή μας ευθύνη·

2.2. να παρακολουθεί την εφαρμογή της απόφασής της 19ης Μαΐου 2015 «Διασφαλίζοντας τη μακροπρόθεσμης διάρκειας αποτελεσματικότητα του εποπτικού μηχανισμού της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα»·

2.3. να συνεχίσει την εφαρμογή νέων μεθόδων εργασίας της προκειμένου να επιταχύνει την εφαρμογή των Δικαστικών αποφάσεων και να μειώσει την καθυστέρηση υποθέσεων ·

2.4. να ενισχύσει τις συνέργειες, μέσα στο Συμβούλιο της Ευρώπης, μεταξύ του Τμήματος Εκτέλεσης Αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και όλων των σχετικώς ενδιαφερομένων ·

2.5. να αυξήσει τους πόρους του Τμήματος Εκτέλεσης Αποφάσεων του Ευρωπαικού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ·

2.6. να συνεχίσει να συνεργάζεται, όπου είναι αρμόζων , με τη Συνέλευση για να διασφαλίσει γρήγορη και αποτελεσματική εκτέλεση των αποφάσεων του Δικαστηρίου.

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.