Ανοιχτή επιστολή

Πειραιάς 12/10/2022

Προς:
Αξιότιμο Πρωθυπουργό της Ελλάδας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη
Αξιότιμο Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Κωσταντίνο Τσιάρα

Από:
Κάθε Παιδί Χρειάζεται 2 Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία
Παναγή Τσαλδάρη 309, Νίκαια, ΤΚ: 18453
Τηλ: 6977985471 – 6972055777
Email: info@achildneeds2parents.gr
www.achildneeds2parents.gr

Θέμα: Στην πράξη κατάργηση του Ν.4800/2021 από τις αποφάσεις των Ελληνικών Ανωτάτων
Δικαστηρίων

Εκδόθηκε η πρώτη πολυαναμενόμενη απόφαση του Αρείου Πάγου με αντικείμενο τη ρύθμιση
των οικογενειακών διαφορών υπό το πρίσμα του Ν.4800/21 που ψηφίστηκε, με σκοπό να
επαναπροσδιορίσει το πλαίσιο της οικογενειακής ζωής τέκνων και γονέων μετά τη διάσπαση της
συμβίωσης τους.

Ο ΑΠ εφαρμόζει και ερμηνεύει τις διατάξεις του Ν.4800/21, κρίνοντας επί αντίθετων αγωγών
γονέων σχετικά με την ανάθεση της γονικής μέριμνας των τέκνων τους μετά το διαζύγιο,
εφαρμόζοντας τις μεταβατικές διατάξεις του Νόμου. Οι αρχικές δικαστικές αποφάσεις (προ της
έναρξης ισχύος του Ν.4800/2021) έκριναν ότι η επιμέλεια του τέκνου πρέπει να ανατεθεί
αποκλειστικά στον ένα γονέα (πρωτόδικα και εφετειακά). Ο γονέας που απώλεσε την επιμέλεια
(την οποία ασκούσε από κοινού και εξίσου με την σύζυγο του πριν την διάσπαση της έγγαμης
συμβίωσης) με αυτές τις αποφάσεις προσέφυγε στο Ακυρωτικό Δικαστήριο (ΑΠ), ώστε να
ρυθμιστεί το θέμα της γονικής μέριμνας του τέκνου του σύμφωνα με το γράμμα και πνεύμα του
Ν.4800/21 (από κοινού και εξίσου άσκηση της γονικής μέριμνας, συμπεριλαμβανομένης της
επιμέλειας).

Ο ΑΠ επικύρωσε τις προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις αναθέτοντας την άσκηση της
επιμέλειας αποκλειστικά στον έναν γονέα, αιτιολογώντας στην απόφαση ότι το «βέλτιστο
συμφέρον» του τέκνου είναι μια «αόριστη νομική έννοια», προσδιορίζοντας το με γνώμονα τον
«στενότερο δεσμό» του τέκνου με τον έναν γονέα. Παράλληλα, αναγνωρίζει ότι και ο γονέας που
είχε απωλέσει την επιμέλεια από προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις είναι στοργικός και
κατάλληλος για την ανατροφή και φροντίδα του τέκνου.Στην πραγματικότητα, δηλαδή, όπως προκύπτει από το σκεπτικό της ως άνω απόφασης, το
ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο της Χώρας δείχνει να μην αποδέχεται στην πράξη την ισότητα
των δικαιωμάτων μεταξύ των γονέων, ούτε και το γεγονός ότι η εξυπηρέτηση του συμφέροντος
του τέκνου απαιτεί την ισόνομη παρουσία και των δύο γονέων του – αντίθετα, δηλαδή με το
πνεύμα του Ν. 4800/21.

Ειδικότερα:
Στο άρθρο 1 του Ν.4800/21 ορίζεται ότι το βέλτιστο συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται από την
ενεργή παρουσία αμφότερων των γονέων κατά την ανατροφή του. Στο άρθρο 5 ορίζεται ότι το
βέλτιστο συμφέρον του τέκνου εξυπηρετείται ιδίως από την ουσιαστική συμμετοχή και των δύο
γονέων στην ανατροφή και φροντίδα του, καθώς επίσης και από την αποτροπή διάρρηξης των
συναισθηματικών σχέσεων του με καθένα από αυτούς.
Στο άρθρο 87 του Συντάγματος ορίζεται ότι «Οι δικαστές κατά την άσκηση των καθηκόντων τους
υπόκεινται μόνον στο Σύνταγμα και τους νόμους»

Συγκεντρωτικά:
1) Ο ΑΠ κατά την έκδοση της υπ’ αριθμ. 155/2022 απόφασης αγνόησε τον νόμο 4800/21.
Ενδεικτικά:
– άρθρο 1, ορισμός βέλτιστου συμφέροντος τέκνου
– άρθρο 5, από κοινού και εξίσου συμμετοχή των γονέων του τεκνού στην ανατροφή και
φροντίδα του
2) Ο ΑΠ κατά την έκδοση της απόφασης αγνόησε αποφάσεις ΕΔΔΑ. Ενδεικτικά:
– υπόθεση Giorgioni κατά Ιταλίας της 15.9.2016, όπου κρίθηκε ότι : “τα δικαστήρια οφείλουν να
λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να επαναφέρουν τους οικογενειακούς δεσμούς,
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΙΣΜΕΝΩΝ ΓΟΝΕΩΝ”
– υπόθεση Αναγνωστάκης κατά Ελλάδας της 23-9-2021, όπου κρίθηκε ότι : η 6ετής διάρκεια της
αστικής δίκης – συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών μέτρων – για τα δικαιώματα
επιμέλειας και επικοινωνίας με το τέκνο δεν θεωρείται εύλογη και έχει ως αποτέλεσμα τον de
facto καθορισμό του ζητήματος, παρότι βάσει της Ε.Σ.Δ.Α. υπάρχει θετική υποχρέωση των
κρατών – μελών να ενεργούν με ιδιαίτερη επιμέλεια σε τέτοιες περιπτώσεις, επομένως
συντρέχει παραβίαση του άρθρου 8 Ε.Σ.Δ.Α. περί σεβασμού της οικογενειακής ζωής.
3) Ο ΑΠ κατά την έκδοση της απόφασης αγνόησε διατάξεις υπερνομοθετικής ισχύος.
Ειδικότερα:
– ΣΕΕ: Άρθρα 2 και 3 § 3
– ΣΛΕΕ: Άρθρα 20 και 21
– Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων: Άρθρα 23 και 24.
– Κανονισμός Κ (ΕΚ) αριθ. 2201/2003 Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Άρθρα 1, 8, 9, 10 και 14.
– Διεθνής Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού που κυρώθηκε με τον ν. 2101/1992 (Α΄ 192).
4) Ο ΑΠ κατά την έκδοση της απόφασης αγνόησε συνταγματικές διατάξεις. Ειδικότερα:
– παρ. 2 του άρθρου 4,
– παρ. 1 του άρθρου 5,
– παρ. 1 του άρθρου 21,
– άρθρο 25
– παρ. 2 του άρθρου 116.

Αποτέλεσμα αυτής της απόφασης είναι η καταστρατήγηση του δικαιώματος του παιδιού να
ανατρέφεται από αμφότερους τους γονείς του. Δεν διέγνωσε ή άλλως αποσιώπησε το γεγονός
ότι οι στενότεροι δεσμοί του τέκνου με τον ένα γονέα έχουν διαμορφωθεί αποκλειστικά και μόνο
από προηγούμενες αποφάσεις. Δεν διερεύνησε αν οι στενότεροι δεσμοί του τέκνου έχουν
διαμορφωθεί από την επιρροή του γονέα που ασκούσε την αποκλειστική επιμέλεια μέχρι την
συζήτηση της υπόθεσης (ανίχνευση Γονικής Αποξένωσης, άλλως διάρρηξη συναισθηματικών
σχέσεων γονέα – τέκνου σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν.4800/21). Ακολούθως δεν
φρόντισε να αποκαταστήσει τους «στενότερους δεσμούς» ως προς το πρόσωπο του γονέα που
είχε απωλέσει την επιμέλεια του τέκνου του δυνάμει αποφάσεων εκδοθεισών πριν την
εφαρμογή του Ν.4800/21.

Η απόφαση αυτή είναι κατάργηση του Ν.4800/21 εν τη πράξη, καθώς αφενός δεν εφαρμόζεται
το γράμμα του, αφετέρου υποτιμάται η σημασία του πνεύματός του (ότι δηλαδή η αφετηρία της
συνεπιμέλειας σε περίπτωση διάσπασης της συμβίωσης των γονέων εξυπηρετεί το συμφέρον
του τέκνου), το οποίο έχει προσδιοριστεί εκτενώς τόσο στην Αιτιολογική του Έκθεση, όσο και
στο στάδιο της δημόσιας διαβούλευσης. Θεμελιώνει νομολογία που θα εφαρμοστεί σε κατώτερα
δικαστήρια, όπως προσωρινές διαταγές, ασφαλιστικά μέτρα, πρωτοδικεία και εφετεία. Ενέχει
σοβαρούς κινδύνους για την ψυχοσωματική ανάπτυξη των παιδιών της Ελλάδας.
Η απόφαση αυτή δεδομένα θα οδηγήσει μελλοντικά σε νέα καταδίκη της Ελλάδας από τα
Ευρωπαϊκά Δικαστήρια.

Η Πολιτεία οφείλει να αντιδράσει άμεσα και να διορθώσει τυχόν νομοθετικές πλημμέλειες που
εμποδίζουν την εφαρμογή του Νόμου.
Για την ΑΜΚΕ A Child Needs 2 Parent

4 Comments

 • Ηρακλής Καραμπατσάκης October 12, 2022

  Γιατί δεν προσφεύγετε στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια, όπως αναφέρετε στην επιστολή σας; Και εγώ έχω αποστείλει επιστολή στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Δικαιοσύνης με email και ούτε καν ήρθε κάποια τυπική απάντηση ότι παραλήφθηκε.

  • AchildNeeds2Parents October 12, 2022

   Αγαπητέ κ. Καραμπατσάκη, η προσφυγή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια προϋποθέτει έννομο συμφέρον για συγκεκριμενη υπόθεση και δεν αφορά σε γενικές καταγγελίες.

 • Γεώργιος Δημητριάδης October 12, 2022

  ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ.
  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ!

 • Τζενη October 13, 2022

  Πολύ σωστά!

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.