Αναγνώριση Ηθικής Βλάβης σε γονέα λόγω αποκοπής επικοινωνίας με το τέκνο του εξ αιτίας μετοίκησής στο εξωτερικό.

Αποφ. 7151/2019 ΜΠΡ Θεσσαλονίκης – Αγωγή

Τράπεζα Νομικών Πληροφοριών “ΝΟΜΟΣ”

Αναγνώριση Ηθικής Βλάβης σε γονέα λόγω αποκοπής επικοινωνίας με το τέκνο του εξ αιτίας μετοίκησής του στο εξωτερικό. Μονομερής και καταχρηστική πράξη μετοίκισης γονέα με αποκλειστική επιμέλεια τέκνου, ματαιώνοντας το δικαίωμα επικοινωνίας του ετέρου γονέα.

«Ενόψει των ανωτέρω και λαμβανομένων υπόψη του βαθμού ευθύνης της εναγομένης, όπως αυτός ανακύπτει από τα παραπάνω περιστατικά, του είδους της προσβολής, των συνθηκών τέλεσης της αδικοπραξίας, όπως εκτενώς αναπτύχθηκαν ανωτέρω, της εκτάσεως της βλάβης του ενάγοντος, της περιουσιακής, κοινωνικής και προσωπικής κατάστασης των διαδίκων μερών, αλλά και της στενοχώριας και της ταλαιπωρίας που υπέστη ο ενάγων από το γεγονός ότι στερείται την επικοινωνία με το ανήλικο τέκνο του από τον Αύγουστο του 2018, το Δικαστήριο κρίνει, εφαρμοζομένης της συνταγματικής αρχής της αναλογικότητας (άρθρα 2 παρ. 1 και 25 Συντάγματος), ότι για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης θα πρέπει να αναγνωριστεί η υποχρέωση της εναγομένης να καταβάλει σε αυτόν το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ.

Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω, η παρούσα αγωγή θα πρέπει να γίνει δεκτή ως ουσιαστικά βάσιμη και να αναγνωριστεί η υποχρέωση της εναγομένης να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 10.000,00 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής και έως την πλήρη εξόφληση. Τέλος, μέρος των δικαστικών εξόδων θα πρέπει να καταδικαστούν εις βάρος της εναγομένης και υπέρ του ενάγοντος, ανάλογα με την έκταση νίκης και ήττας των διάδικων μερών (άρθρο 178 παρ. 1 ΚΠολΔ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο διατακτικό της παρούσας.»

Ακολουθεί η απόφαση:

 ΑΠΟΦ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 7151-2019

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.