Αίτημα ΕΟΠΥΥ & ΗΔΙΚΑ

Μόνιμη και Διαρκής Πρόσβαση στον Φάκελο Υγείας Τέκνων μέσω ΕΟΠΥΥ

Η ΑΜΚΕ A Child Needs 2 Parents μετά από επικοινωνίες με τον ΕΟΠΥΥ έλαβε την ακόλουθη απαντητική επιστολή (24/11/2022) διασφαλίζοντας για όλους τους γονείς την επίσημη τοποθέτηση του Φορέα σχετικά με την παροχή μόνιμης και διαρκούς πρόσβασης στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας τέκνων (ΦΑΥ) από αμφότερους τους γονείς του μετά την διάσπαση της συμβίωσης του. Πλέον, ανεξαρτήτως από το σε ποιόν εκ των δύο είναι έμμεσα ασφαλισμένο το τέκνο, καταρρίφθηκε το αναχρονιστικό μοτίβο αλλά και παλαιότερη εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία πρόσβαση είχε μόνο ο γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί αποκλειστικά η επιμέλεια με δικαστική απόφαση.

Ακολουθούν σύνδεσμοι με οδηγίες για την online πρόσβαση σε στοιχεία και σύνδεσμοι προς ανάγνωση σχετικής αλληλογραφίας:

Οδηγίες πρόσβασης σε φάκελο υγείας τέκνου μέσω ΕΟΠΥΥ – ΦΑΥ
24/11/2022 – Αποδοχή Αιτήματος
18/11/2022 – Απάντηση προς ΕΟΠΥΥ
17/11/2022 – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΟΠΥΥ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ
Αίτημα-ΕΟΠΥΥ

Ιστορικό επικοινωνίας:

Στις 02.11.2022 η ΑΜΚΕ A Child Needs 2 Parents υπέβαλε αίτημα στον ΕΟΠΥΥ και στην ΗΔΙΚΑ σχετικά με την αναγκαιότητα δημιουργίας διαύλου διαρκούς πρόσβασης στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας τέκνων από αμφότερους τους γονείς τους μετά την διάσπαση της συμβίωσης τους, σε περιπτώσεις όπου η άσκηση της γονικής τους μέριμνας δεν έχει εκπέσει εκ της εν ισχύ δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης επιμέλειας τέκνων.

Βασικός πυλώνας της προσέγγισης μας ήταν η πρακτική εφαρμογή του Ν. 4800/21, πρωτίστως χάριν του βέλτιστου συμφέροντος των τέκνων, προκειμένου έκαστος γονέας να δύναται να ανταποκριθεί επαρκώς στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την γονική μέριμνα, ώστε να δύνανται αμφότεροι να τα φροντίσουν καταλλήλως και επαρκώς, κατά το χρόνο επικοινωνίας τους, χωρίς να ελλοχεύει διαρκώς ο κίνδυνος βλάβης της υγείας των τέκνων, λόγω της ακούσιας άγνοιάς των γονέων που είτε ασκούν είτε δεν ασκούν αποκλειστική επιμέλεια.

Ο ΕΟΠΥΥ στις 17.11.2022 απαντώντας στο αίτημα μας, προσδιόρισε τις διαδικασίες πρόσβασης και αναγνώρισε εν μέρη το έννομο συμφέρον πρόσβασης σε πληροφορίες ιατροφαρμακευτικής φύσεως τέκνων από γονείς, αφήνοντας κάποιες διαδικασίες μετέωρες ως προς την πρακτικότητα εφαρμογής.

Η ΑΜΚΕ μας επανήλθε με επιστολή στις 18.11.2022, ζητώντας αφενός διευκρινήσεις ως προς την διαδικασία, αφετέρου θέτοντας τον ορισμό της ανάγκης απρόσκοπτης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα υγείας του τέκνου που έκαστος γονέας εκπροσωπεί.

Στις 24.11.2022 ο ΕΟΠΥΥ επανήλθε αναγνωρίζοντας το έννομο συμφέρον εκάστου γονέα για την γνώση και εκπροσώπηση του/των τέκνων του καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες.

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.