Αίτημα ΕΟΠΥΥ & ΗΔΙΚΑ

Μόνιμη και Διαρκής Πρόσβαση στον Φάκελο Υγείας Τέκνων μέσω ΕΟΠΥΥ

Η ΑΜΚΕ A Child Needs 2 Parents μετά από επικοινωνίες με τον ΕΟΠΥΥ έλαβε την ακόλουθη απαντητική επιστολή (04/07/2023) διασφαλίζοντας για όλους τους γονείς την επίσημη τοποθέτηση του Φορέα σχετικά με την παροχή μόνιμης και διαρκούς πρόσβασης στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας τέκνων (ΦΑΥ) από αμφότερους τους γονείς του μετά την διάσπαση της συμβίωσης του. Πλέον, ανεξαρτήτως από το σε ποιόν εκ των δύο είναι έμμεσα ασφαλισμένο το τέκνο, καταρρίφθηκε το αναχρονιστικό μοτίβο αλλά και παλαιότερη εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία πρόσβαση είχε μόνο ο γονέας στον οποίο έχει ανατεθεί αποκλειστικά η επιμέλεια με δικαστική απόφαση.

Ακολουθούν σύνδεσμοι με οδηγίες για την online πρόσβαση σε στοιχεία και σύνδεσμοι προς ανάγνωση σχετικής αλληλογραφίας:

Οδηγίες πρόσβασης σε φάκελο υγείας τέκνου μέσω ΕΟΠΥΥ – ΦΑΥ
24/11/2022 – Αποδοχή Αιτήματος
18/11/2022 – Απάντηση προς ΕΟΠΥΥ
17/11/2022 – ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΟΠΥΥ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ
02/11/2022 – Αίτημα ΕΟΠΥΥ

Ιστορικό επικοινωνίας:

Στις 02.11.2022 η ΑΜΚΕ A Child Needs 2 Parents υπέβαλε αίτημα στον ΕΟΠΥΥ και στην ΗΔΙΚΑ σχετικά με την αναγκαιότητα δημιουργίας διαύλου διαρκούς πρόσβασης στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας τέκνων από αμφότερους τους γονείς τους μετά την διάσπαση της συμβίωσης τους, σε περιπτώσεις όπου η άσκηση της γονικής τους μέριμνας δεν έχει εκπέσει εκ της εν ισχύ δικαστικής απόφασης ή συμβολαιογραφικής πράξης επιμέλειας τέκνων.

Βασικός πυλώνας της προσέγγισης μας ήταν η πρακτική εφαρμογή του Ν. 4800/21, πρωτίστως χάριν του βέλτιστου συμφέροντος των τέκνων, προκειμένου έκαστος γονέας να δύναται να ανταποκριθεί επαρκώς στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την γονική μέριμνα, ώστε να δύνανται αμφότεροι να τα φροντίσουν καταλλήλως και επαρκώς, κατά το χρόνο επικοινωνίας τους, χωρίς να ελλοχεύει διαρκώς ο κίνδυνος βλάβης της υγείας των τέκνων, λόγω της ακούσιας άγνοιάς των γονέων που είτε ασκούν είτε δεν ασκούν αποκλειστική επιμέλεια.

Ο ΕΟΠΥΥ στις 17.11.2022 απαντώντας στο αίτημα μας, προσδιόρισε τις διαδικασίες πρόσβασης και αναγνώρισε εν μέρη το έννομο συμφέρον πρόσβασης σε πληροφορίες ιατροφαρμακευτικής φύσεως τέκνων από γονείς, αφήνοντας κάποιες διαδικασίες μετέωρες ως προς την πρακτικότητα εφαρμογής.

Η ΑΜΚΕ μας επανήλθε με επιστολή στις 18.11.2022, ζητώντας αφενός διευκρινήσεις ως προς την διαδικασία, αφετέρου θέτοντας τον ορισμό της ανάγκης απρόσκοπτης πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα υγείας του τέκνου που έκαστος γονέας εκπροσωπεί.

Στις 24.11.2022 ο ΕΟΠΥΥ επανήλθε αναγνωρίζοντας το έννομο συμφέρον εκάστου γονέα για την γνώση και εκπροσώπηση του/των τέκνων του καθώς και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές τις πληροφορίες.

Στις 06.03.2023 το Παιδί με 2 Γονείς επανήλθε αιτούμενο εγκυκλίου και διευκρινιστικών οδηγιών προς τις Περιφερειακές Δ/σεις ΕΟΠΥΥ ανά την Ελλάδα, καθώς έγινε κοινωνός σειράς προβλημάτων από γονείς που συναντούσαν προβλήματα ικανοποίησης αιτημάτων πρόσβασης στα Ιατρικά δεδομένα των τέκνων τους.

Ο ΕΟΠΥΥ επανήλθε στις 28.03.2023, επιβεβαιώνοντας για ακόμα μια φορά την ισότιμη πρόσβαση αμφότερων των γονέων στο Φάκελο υγείας των τέκνων τους και μας επιβεβαίωσε ότι έχουν σταλθεί περαιτέρω οδηγίες στις περιφερειακές Διευθύνσεις ώστε να εκλείψουν παρόμοια προβλήματα στο μέλλον.

Σε απάντηση η ΑΜΚΕ επανήλθε εμμένοντας να λάβει σαφή απάντηση με συναφή αιτιολόγηση για τον χρονικό περιορισμό πρόσβασης με επιστολή της στις 30.03.2023. Αντιστοίχως προτάθηκε τρόπος παρακολούθησης της διατήρησης γονικής μέριμνας από αμφότερους τους γονείς, ώστε να μην τίθεται χρονικός περιορισμός στην πρόσβαση αυτή, αλλά να αναιρείται μόνο σε περιπτώσεις όπου γνωστοποιείται από έχοντες νόμιμο δικαίωμα να ζητήσουν άρση αυτής σε περίπτωση απώλειας γονικής μέριμνας.

Στις 10.04.2023 ο ΕΟΠΥΥ απάντησε στο «Παιδί με 2 Γονείς», διαφωνώντας αφενός μεν με την προσέγγιση της ΑΜΚΕ ότι ο χρονικός περιορισμός πρόσβασης στο ΦΑΥ του τέκνου από γονέα ασκούντα γονική μέριμνα ισοδυναμεί με περιορισμό του δικαιώματος πρόσβασης του ίδιου του τέκνου στο Φάκελο Υγείας του (ως εκπρόσωπος αυτού), αφετέρου δε αποδέχθηκε την πρόταση της ΑΜΚΕ για την παρακολούθηση της ορθής εφαρμογής προσβασιμότητας από αμφότερους τους γονείς.

Στις 20.04.2023 το «Παιδί με 2 Γονείς» επανήλθε ζητώντας την αποστολή οδηγιών στις Περιφέρειες ΕΟΠΥΥ της επικρατείας ώστε να διατηρείται μόνιμα η πρόσβαση στους φακέλους Υγείας τέκνων από ασκούντες την γονική μέριμνα γονείς, μέχρι γνωστοποίησης ανακλήσεως της από οποιονδήποτε ασκεί νόμιμο δικαίωμα.

Ο ΕΟΠΥΥ με απαντητική επιστολή στις 25.04.2023 απαντά ότι δεν έχει πρόθεση να αποστείλει σχετικές οδηγίες στις Περιφέρειες του ΕΟΠΥΥ ανά τη χώρα και ότι θεωρεί ότι η γνωμοδότηση του DPO του Οργανισμού καλύπτει τις ανάγκες πρόσβασης γονέων.

Αναγκαζόμαστε εκ νέου να επανέλθουμε με επιστολή στις 02.05.2023, ζητώντας πλέον να λάβουμε σαφή και αιτιολογημένη νομικά απάντηση απευθείας από την Νομική Υπηρεσία του Οργανισμού, καθώς ενώ καταλήξαμε σε μια διαδικασία με τον Οργανισμό, εν τέλει εμμένει στη θέση να μην πράξει τα ανάλογα. Τα ερωτήματα της ΑΜΚΕ είναι σαφή: (α) ζητείται νομική αιτιολόγηση για το χρονικό περιορισμό πρόσβασης, (β) τον λόγο που καταστρατηγεί το πεδίο της άσκησης γονικής μέριμνας σε επίπεδο εκπροσώπησης τέκνων και (γ) αιτείται την ίση μεταχείριση πολιτών.

Αφού πλέον δεν λάβαμε απάντηση στο ερώτημα μας από τον ΕΟΠΥΥ, απευθυνθήκαμε στον dpo του οργανισμού (AQS) και εκθέσαμε σε σειρά συναντήσεων τις ανησυχίες μας σχετικά με την δυνατότητα γονέων ασκούντων γονική μέριμνα να εξασκήσουν επαρκώς τα γονικά τους καθήκοντα, λόγω έλλειψης πρόσβασης στην ιατρική εικόνα των τέκνων τους. Με τη συνδρομή του υπεύθυνου της εταιρίας κ. Βάβουλα, τον οποίο και ευχαριστούμε για την συνεργασία, ο ΕΟΠΥΥ επανήλθε με νέα οδηγία στις 04.07.2023 προς τις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ όπου πλέον γίνεται σαφές ότι όλοι οι γονείς που ασκούν γονική μέριμνα δύναταιο μετά από αίτημα τους να έχουν ΜΟΝΙΜΗ και ΔΙΑΡΚΗ πρόσβαση στα δεδομένα του ΕΟΠΥΥ των τέκνων τους μέχρι την ενηλικίωση τους.

04-07-2023 – Απάντηση ΕΟΠΥΥ
02-05-2023 – Επιστολή προς ΕΟΠΥΥ και Νομική Υπηρεσία
25-04-2023 – Απάντηση ΕΟΠΥΥ
20-04-2023 – Επιστολή προς ΕΟΠΥΥ
10-04-2023 – Απάντηση ΕΟΠΥΥ
04-04-2023 – Αίτημα και Διευκρινιστική προς ΕΟΠΥΥ
31-03-2023 – Απάντηση ΕΟΠΥΥ
30-03-2023 – Αίτημα και Διευκρινιστική προς ΕΟΠΥΥ
28-03-2023 – Απάντηση ΕΟΠΥΥ
06-03-2023 – Αίτημα και Διευκρινιστική προς ΕΟΠΥΥ

 

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.