Έρευνα – Η πατρική συμβολή στην ανάπτυξη της ισότητας των φύλων κατά την παιδική ηλικία

Η διαγενεακή μετάδοση του φύλου: Πατρικές επιρροές στη συμπεριφορά των παιδιών ως προς το φύλο

Tomás Cano, Heather Hofmeister, 25 June 2022

Πηγή: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jomf.12863?fbclid=PAAaaVMYll4bDSk3olCJlK0jkAriF7nM1ghOBjadMAtNFZk7A381JKJoEc70U

Σκοπός:

Αυτή η μελέτη παρέχει την πρώτη συστηματική διαχρονική ανάλυση της επιρροής της πατρικής συμμετοχής στην οικογενειακή ζωή – σε όλη την παιδική ηλικία και την εφηβεία – στη στάση των παιδιών ως προς το ρόλο του φύλου έως την ηλικία των 14 ή 15 ετών.

Ιστορικό:

Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι, στις μεταβιομηχανικές κοινωνίες, η πατρική συμμετοχή στην οικογενειακή ζωή αυξάνεται. Αν και προηγούμενες μελέτες για την πατρική εμπλοκή έχουν εξετάσει τις πατρικές επιρροές στη γνωστική ή κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών, τέτοιες μελέτες δεν έχουν εξετάσει ακόμη τις πατρικές επιρροές στη στάση των παιδιών απέναντι στο φύλο. Αντιστοίχως, προηγούμενες μελέτες για την μετάδοση των στάσεων μεταξύ των γενεών έχουν αναλύσει τις μητρικές επιρροές, αλλά έχουν παραμελήσει τη σημασία των πατρικών επιρροών. Αυτή η μελέτη εμπλέκει και τα δύο σκέλη της έρευνας αναλύοντας τις επιπτώσεις των πατρικών συμπεριφορών στη στάση των παιδιών απέναντι στους ρόλους των φύλων.

Μέθοδος:

Πολυμεταβλητά γραμμικά μοντέλα παλινδρόμησης εκτιμήθηκαν σε δεδομένα από τη Διαχρονική Μελέτη Αυστραλιανών Παιδιών (LSAC). Έρευνα με εξαμηνιαίες παρατηρήσεις για 10 χρόνια για 2796 παιδιά που γεννήθηκαν μεταξύ 1999 και 2000.

Αποτελέσματα:

Ο χρόνος που αφιέρωναν οι πατέρες στη φροντίδα των παιδιών κατά την παιδική ηλικία συνδέθηκε με στάσεις ισότητας ως προς το φύλο στα παιδιά ηλικίας 14 ή 15 ετών. Ωστόσο, ο πιο ισχυρός προγνωστικός παράγοντας για τη στάση των παιδιών ως προς το ρόλο του φύλου ήταν ο χρόνος που αφιέρωναν οι πατέρες στις δουλειές του σπιτιού κατά την εφηβεία των παιδιών, σε απόλυτο όσο και σχετικό βαθμό με το χρόνο που αφιέρωσαν οι μητέρες στις δουλειές του σπιτιού. Η ενασχόληση των πατέρων με τα οικιακά ήταν εξίσου σχετική με τη στάση των παιδιών ως προς το ρόλο του φύλου όσο και η αμειβόμενη εργασία των μητέρων στο εργατικό δυναμικό. Αυτά τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν μετά τον έλεγχο για τις μητρικές οικιακές συμπεριφορές και για τις στάσεις του ρόλου του φύλου και των δύο γονέων.

Συμπέρασμα:

Η συμμετοχή του πατέρα στη φροντίδα των παιδιών και στις οικιακές εργασίες κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της στάσης των παιδιών ως προς την ισότητα των φύλων.

Leave a reply

Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία «Κάθε παιδί χρειάζεται 2  Γονείς Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «A Child Needs 2 Parents ΑΜΚΕ»

Άρθρα

Επικοινωνία

Παναγή Τσαλδάρη 309
Νίκαια
ΤΚ: 18453

Υποστήριξη

Με ενθουσιώδεις εθελοντές, είμαστε έτοιμοι να σας στηρίξουμε οποιαδήποτε στιγμή.